AUDIT
Naša činnosť v tejto oblasti obsahuje všetky kroky, ktoré sú podmienkou výkonu auditu podľa lokálnych a medzinárodných štandardov a udelenia výroku k finančným výkazom klienta.

Pri spoločnostiach strednej a väčšej veľkosti prebiehajú audítorské práce spravidla v dvoch etapách. Pričom predbežný audit, ktorý prebieha pred dňom závierky a má poukázať na nezrovnalosti a nepresnosti vo vedení kníh, ktoré je možné odstrániť do uzavretia účtovných kníh. Súčasťou auditu je kontrola interného kontrolného systému. Správa audítora je spravidla vypracovaná v slovenskom a v anglickom, alebo nemeckom jazyku. Spolu so Správou audítora je klientovi odovzdaný List vedeniu spoločnosti, v ktorom je vedenie spoločnosti oboznámené so zistenými nedostatkami a zároveň sú jeho obsahom odporúčania na vylepšenie funkcie interného kontrolného systému a vedenia účtovníctva.

Naši pracovníci majú bohaté skúsenosti v oblasti finančných due diligence.

Správy o transparentnosti >>